Privacy Verklaring

Versie 1.0
Datum: 2023-09-14

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door Tim Van Maele, eenmanszaak, met maatschappelijke zetel te Gistelse Steenweg 315, 8200 Sint-Andries, en met ondernemingsnummer 0885.734.021, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing.

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren:

 • via e-mail: hello@flyga.be
 • per post: Gistelse steenweg 315, 8200 Sint-Andries

2. Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u in deze privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden.

3. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

3.1. Bezoekers van onze website

Persoonsgegevens Doeleinde(n) Verwerkingsgrond(en)
Elektronisch identificatie- en gebruiksgegevens (IP-adres, browsertype, cookievoorkeuren). De gegevens zijn afkomstig van strikt noodzakelijke cookies en dienen ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen.
Statistische gegevens over uw bezoek aan onze website die worden verzameld door analytische cookies. De gegevens zijn afkomstig van analytische cookies en zijn bedoeld voor statistische doeleinden. Toestemming.
Gegevens die worden verzameld door marketing cookies. Het gebruik van marketing cookies op onze website, met het oog op het weergeven van advertenties, het implementeren van functies op onze website geboden door sociale media, en het meten van hoe vaak deze advertenties en functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden. Toestemming.
De gegevens die u ons bezorgt via het contactformulier: e-mailadres, telefoonnummer, inhoud van uw bericht, fotomateriaal. Wij verwerken deze gegevens om uw contactvraag te kunnen beantwoorden. Toestemming.
 • Klanten
Persoonsgegevens Doeleinde(n) Verwerkingsgrond(en)
Bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mailadres, offertes en contracten, gegevens over onroerende goederen, informatie i.v.m. facturaties en betalingen, correspondentie. De verlening van onze diensten. Noodzaak voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst.
Het uitoefenen of verdedigen van onze belangen in rechte Noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen.
Informatie i.v.m. facturaties en betalingen, andere boekhoudkundige stukken die op u betrekking hebben. Het voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen. Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Feedback, getuigenissen, quotes, promotionele content zoals foto’s en video’s, tevredenheidsenquêtes, testimonials, citaten, enz. Promotie van onze activiteiten. Toestemming.
E-mailadres, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer. Direct marketing naar bestaande klanten. Noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen.
 • Zakenpartners en leveranciers
Persoonsgegevens Doeleinde(n) Verwerkingsgrond(en)
Bedrijfsnaam, naam contactpersoon, ondernemingsnummer, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mailadres, offertes en contracten, informatie i.v.m. facturaties en betalingen, correspondentie. Leveranciersbeheer. Noodzaak voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst.
Het uitoefenen of verdedigen van onze belangen in rechte. Noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen.
Informatie i.v.m. facturaties en betalingen, andere boekhoudkundige stukken die op u betrekking hebben. Het voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen. Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Feedback, getuigenissen, quotes, promotionele content zoals foto’s en video’s, tevredenheidsenquêtes, testimonials, citaten, enz. Promotie van onze activiteiten. Toestemming.
 • Kandidaat-werknemers
Persoonsgegevens Doeleinde(n) Verwerkingsgrond(en)
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, informatie over studies en bijscholingen, carrièregeschiedenis, kopie van cv en motivatiebrieven, notities van sollicitatiegesprekken, correspondentie. Het doorlopen van de aanwervingsprocedure. Noodzaak voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst.
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over studies en bijscholingen, carrièregeschiedenis, kopie van cv en motivatiebrief, notities van sollicitatiegesprekken. Het naderhand bijhouden van bepaalde gegevens in een wervingsreserve (mits toestemming). Toestemming.

4. Oorsprong van de gegevens

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via externe dienstverleners of openbare bronnen.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze website en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten. 

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post;
 • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd;
 • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten;
 • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie;
 • Overheidsorganen;
 • Gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd. 

7. Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

8. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve onze GDPR-verantwoordelijke te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder de eerste titel van deze privacyverklaring.

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, ofwel per e-mail naar hello@flyga.be, ofwel per post naar Gistelse Steenweg 315, 8200 Sint-Andries, mits bijvoeging van een document waarmee u geïdentificeerd kan worden (bv. de voorzijde van uw identiteitskaart). Het bezorgde document ter identificatie, zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze website. De datum waarop deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de privacyverklaring, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.

Zomerdrukte

Beste klant,

Wegens de grote drukte zijn wij genoodzaakt andere termijnen te hanteren:

 • Het opmaken van een offerte +- 2 werkweken
 • Het opmeten van vliegenramen binnen een straal van 25 km +- 2 werkweken
 • Het opmeten van vliegenramen buiten een straal van 25 km: vanaf september
 • Levering en plaatsing van de vliegenramen: 4-6 werkweken na de opmeting

Wij zijn in verlof van 19/7 tot 12/8.

Dank voor jullie begrip