ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1.0
Datum: 2023-09-14

Artikel 1, Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de klant (hierna: “Klant”) en Tim Van Maele, eenmanszaak, met maatschappelijke zetel te Gistelse Steenweg 315, 8200 Sint-Andries, en met ondernemingsnummer 0885.734.021 (hierna: “Flyga”). Deze Algemene Voorwaarden, samen met de eventuele bijzondere voorwaarden die de contractuele relatie nader omschrijven en die voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden (bv. een prijsoverzicht) (hierna: “Bijzondere Voorwaarden”), vormen samen de overeenkomst tussen partijen (hierna: “Overeenkomst”).
  1. Offertes zijn geldig gedurende één maand, tenzij de offerte een andere geldigheidstermijn vermeldt. Nadat een offerte vervallen is, is een gebeurlijke aanvaarding door de Klant ervan niet langer geldig. Iedere offerte van Flyga is zonder verplichtingen tot wanneer de Klant deze aanvaardt (hetzij door ondertekening, hetzij door elektronische bevestiging bv. per e-mail), waardoor een Overeenkomst geacht wordt volledig en rechtsgeldig te zijn tot stand gekomen.
  1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Flyga, verklaart de Klant gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en doet de Klant uitdrukkelijk afstand van eventuele afwijkende voorwaarden. Eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst zijn enkel mogelijk mits zij schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 2, Voorwerp en uitvoering

 • De Klant gaat de Overeenkomst aan met oog op het uitvoeren door Flyga van bepaalde werkzaamheden als specialist in op maat gemaakte (schuif)vliegenramen en vliegendeuren. De uit te voeren werken worden nader omschreven en overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden (hierna: “Diensten”).
  • Flyga levert alle redelijke inspanningen om de Overeenkomst uit te voeren met de nodige deskundigheid die van een professionele vakman mag verwacht worden. De uitvoering van de Overeenkomst door Flyga conform de specificaties in de Bijzondere Voorwaarden, wordt evenwel beschouwd als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaats- of garantieverbintenis.
  • Ook de eventuele overeengekomen leveringstermijnen zijn te beschouwen als een inspanningsverbintenis, en partijen gaan akkoord dat de leveringstermijnen geen essentiële verbintenissen van de Overeenkomst vormen.
  • Indien de Klant bepaalde relevante informatie zelf aanlevert (bv. zelf uitgevoerde opmetingen, het type raam of deur waarop het maatwerk geïnstalleerd moet worden, fotomateriaal), geschiedt dit uitsluitend en volledig op risico van de Klant. Flyga is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de door de Klant aangeleverde informatie (bv. verkeerde opmetingen), en evenmin is Flyga gehouden om maatwerkproducten die zij op basis van dergelijke foutieve informatie heeft gemaakt, aan te passen, terug te nemen of opnieuw te maken. De Klant zal bovendien integrale betaling verschuldigd blijven van alle bedragen voor het maken en plaatsen van de maatwerkproducten.
  • De Klant dient spontaan ervoor te zorgen dat de locatie van plaatsing vrijgemaakt is van

hindernissen (bv. breekbare voorwerpen op de vensterbank), dat de ramen waar de plaatsing en dienen te gebeuren volledig opengemaakt kunnen worden (bv. verwijdering van gordijnen of lamellen indien nodig), en dat alle andere eventuele meegedeelde instructies stipt uitgevoerd worden voorafgaand aan het tijdstip van plaatsing.

 • Flyga mag de Overeenkomst of onderdelen ervan uitbesteden aan derden of laten verrichten door derden.
  • Eventuele tussenkomsten van derde partijen zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk doorgerekend, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 3, Prijs en betaling

 • De prijzen worden overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. Alle bedragen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden.
  • Flyga is gerechtigd om de betaling van een of meerdere voorschotten te vragen als voorwaarde voorafgaand aan de aanvang van de Diensten.
  • De Klant is verplicht alle verschuldigde bedragen contant te betalen op het ogenblik dat de levering en installatie van de bestelde producten is gebeurd. Partijen kunnen evenwel een afwijkende betalingstermijn overeenkomen.
  • Ingeval van laattijdige of niet-betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst, en niettegenstaande enige protest vanwege de Klant:
   • Is Flyga gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de datum van integrale betaling.
   • Zal de Klant, indien deze als consument handelt, een eerste kosteloze betalingsherinnering ontvangen met vermelding van de potentiële kosten zoals hierna vermeld ingeval van blijvende niet-betaling. De Klant-consument dient dan uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de betalingsherinnering de openstaande bedragen te betalen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is Flyga gerechtigd op een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, alsook een forfaitaire schadevergoeding die als volgt wordt berekend t.a.v. de Klant-consument:
    • Schulden onder 150,00 EUR: 20,00 EUR.
    • Schulden tussen 150,00 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR plus 10% op de schijf boven 150,00 EUR.
    • Schulden boven 500,00 EUR: 65,00 EUR plus 5% op de schijf boven de 500,00 EUR, met een maximum van 2.000,00 EUR.
   • Als de Klant in hoedanigheid van onderneming handelt, is Flyga van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd op een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, die ingeval de Klant een onderneming is wordt bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 EUR.
  • Zonder afbreuk te doen aan de termijnen voor het melden van een gebrek (artikel 4), dient iedere factuurbetwisting uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum per aangetekend en gemotiveerd

schrijven aan Flyga te worden meegedeeld. Bij gebreke van protest binnen deze termijn, wordt de inhoud van de factuur geacht te zijn aanvaard.

 • Indien de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
  • Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Flyga schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
  • De laattijdige betaling van een factuur resulteert in het onmiddellijk opeisbaar maken van alle andere openstaande facturen, ook al zijn de vervaldata van deze facturen nog niet verstreken.
  • Het voorleggen door Flyga van een rekeninguittreksel of een ander stuk uit haar boekhouding volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.
  • Als de prijs (of een deel ervan) voor de Diensten forfaitair is bepaald, is dit afgestemd op de ingeschatte werktijd en eventuele reeds geraamde kosten in functie van de contractueel overeengekomen opdracht zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden. Het overeengekomen budget houdt geen rekening met eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die niet tot de scope van de Diensten behoren, of die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Flyga kenbaar zijn gemaakt (hierna: “Meerwerken”). Als Meerwerken worden bijvoorbeeld beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn: verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken na aanvaarding door de Klant van de reeds uitgevoerde Diensten; verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken die pas worden gecommuniceerd nadat de Overeenkomst is gesloten of nadat de verlening van de Diensten is aangevat; verzoeken tot aanpassingen of bijkomende werken die kennelijk zijn ingegeven vanuit nieuwe of gewijzigde subjectieve voorkeuren van de Klant die onvoldoende duidelijk aan Flyga kenbaar werden gemaakt ten tijde van de aanvaarding van de offerte; bijkomende werken die Flyga onverwacht dient te verrichten of het oplopen van vertraging omdat de Klant niet de nodige informatie voorafgaandelijk had verschaft of omdat de Klant niet de instructies van Flyga had nageleefd voorafgaand aan het tijdstip van plaatsing (zie artikel 2.5) .
  • Indien Meerwerken worden verlangd of zou moeten worden volbracht, dan wordt deze in regie uitgevoerd tegen het op dat ogenblik geldende uurtarief van Flyga, tenzij als partijen een specifiek bijkomend budget overeenkomen. In afwijking daarvan is Flyga gerechtigd om verzoeken tot het uitvoeren van Meerwerken te weigeren, onverminderd diens recht om de geleverde Diensten volledig te factureren.

Artikel 4, Garantie en klachtenregeling

 • Commerciële garantie van fabrikanten
  • Indien de Klant een gebrek met betrekking tot de geplaatste producten vaststelt waarop een commerciële fabrieksgarantie geldt, zal het gebrek worden opgelost conform de garantievoorwaarden van de fabrikant.
  • Wettelijke garantie
   • Deze passage is enkel van toepassing indien er geen commerciële fabrieksgarantie toepasselijk is.
 • De Klant-consument heeft recht op de wettelijke garantie overeenkomstig artikel 1649quater Burgerlijk Wetboek op geplaatste producten, die eindigt twee jaar na de levering van de geplaatste producten. Conformiteitsgebreken vastgesteld door de Klant-consument met betrekking tot aangekochte geplaatste producten moeten binnen de 2 maanden na kennisname van het gebrek aangetekend worden gemeld aan Flyga, met een gedetailleerde beschrijving van het conformiteitsgebrek en met de nodige bewijskrachtige stukken. Na verloop van de voormelde garantietermijn of meldingstermijn, kan de Klant-consument zich enkel nog beroepen op de gemeenrechtelijke regeling inzake verborgen gebreken, waarbij een termijn geldt van 48 uur na kennisname van het verborgen gebrek om dit aangetekend te melden, met een gedetailleerde beschrijving en de nodige bewijskrachtige stukken.
  • De Klant-onderneming dient zichtbare gebreken met betrekking tot aangekochte en geplaatste producten aangetekend te melden binnen 48 uur na kennisname van het gebrek. Daarna staat Flyga enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant-onderneming aangetekend, binnen 48 uur na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek en de nodige bewijskrachtige stukken, ter kennis moet brengen aan Flyga.
  • Indien er een gebrek in de geplaatste producten is vastgesteld, zal Flyga de producten ofwel herstellen, ofwel vervangen. Indien het herstel of de vervanging echter een buitensporige kost of onmogelijk zou zijn voor Flyga, heeft de Klant recht op een passende prijsvermindering of op de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 5, Aansprakelijkheid

 • De Klant dient zoals een normaal en zorgvuldig persoon om te gaan met de geplaatste producten. Flyga is niet aansprakelijk en dus niet gehouden tot enig herstel of compensatie voor eender welke schade als gevolg van de nalatigheid of onoordeelkundige handelingen door de Klant met betrekking tot de geplaatste producten.
  • Indien de Klant een gebrek vaststelt m.b.t. de uitgevoerde Diensten en/of de geplaatste materialen zelf, mag hij in geen enkel geval zelf enige herstelhandelingen of andere manipulaties uitvoeren of doen uitvoeren door een derde; indien de Klant dit wel doet, vervalt iedere garantie en doet hij integraal afstand van enig verhaal t.a.v. Flyga m.b.t. het betreffende gebrek en aanvaardt de Klant de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid daarvoor.
  • Flyga is niet aansprakelijk voor fouten met betrekking tot de Diensten als gevolg van het verschaffen van verkeerde of onvolledige informatie door de Klant.
  • Flyga is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt indien de Klant nagelaten heeft om de instructies van Flyga op te volgen zoals bedoeld in artikel 2.5 (zoals bijvoorbeeld beschadigingen aan gordijnen die het openen van het venster belemmeren, beschadigingen aan voorwerpen die niet van de vensterbank werden verwijderd, enzovoort).
  • Behalve bij opzet of grove schuld, en onverminderd de voorgaande leden, is Flyga niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, reputatieschade of vorderingen van derden.
  • Behalve bij opzet of grove schuld, en onverminderd de voorgaande leden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Flyga ten aanzien van de Klant te allen tijde beperkt tot

het laagste van de volgende bedragen:

 • het totaal aan de Klant gefactureerde bedrag of;
  • het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van Flyga bereid is tussen te komen in een concreet schadegeval, hetgeen zal blijken uit een schriftelijke verklaring vanwege de verzekeringsmaatschappij.
  • Niets in deze Algemene Voorwaarden zal beschouwd worden als een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van eender welke partij ingeval van opzet, bedrog, fraude of aansprakelijkheid van deze partij voor overlijden of lichamelijke letsels.
  • Indien Flyga door overmacht van tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, zal de uitvoering van de Diensten worden opgeschort totdat de situatie van tijdelijke overmacht is geëindigd. Indien de situatie van overmacht permanent is (hetgeen bijvoorbeeld het geval zal zijn indien een tijdelijke overmachtssituatie gedurende een ononderbroken periode van drie maanden blijft aanhouden), is Flyga gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Dergelijke beëindiging geldt onverminderd het recht van Flyga op betaling door de Klant voor reeds door Flyga geleverde Diensten voordat sprake er was van een overmachtssituatie. Onder overmacht in de zin van deze bepaling wordt begrepen, elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van Flyga die deze laatste verhindert de Overeenkomst (verder) uit te voeren, zoals, maar niet beperkt tot: ziekte, overheidsingrijpen, terrorisme, oorlogen, natuurrampen, branden, sabotages, stakingen, rellen, overvallen, materiaaldefecten, niet of laattijdige levering door toeleveranciers om redenen niet toerekenbaar aan Flyga, enzovoort.
  • Iedere aanspraak van de Klant lastens Flyga vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 6, Beëindiging en ontbinding

 • Flyga kan eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld door Flyga.
  • De Klant erkent dat diens faillissement, vereffening, ontbinding, collectieve schuldenregeling en de overname van diens feitelijke controle door een derde, van rechtswege aanleiding geeft tot de ontbinding van de Overeenkomst, tenzij Flyga afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst verder nastreeft.
  • Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beperkingen van aansprakelijkheden, afwijzingen van garanties en openstaande betalingsverplichtingen.

Artikel 7, Vrijwaring

 • De Klant zal Flyga vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die zouden ontstaan door, of die het gevolg zijn van, de uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst en die veroorzaakt zijn door de contractuele wanprestatie van de Klant van haar verbintenissen bepaald in deze Overeenkomst, of door andere gedragingen van de Klant die een buitencontractuele fout uitmaken.

Artikel 8, Nietigheidsbeding

 • De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling zal toch haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die economisch en juridisch zo nauw mogelijk aanleunt bij de initiële bepaling.

Artikel 9, Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op de Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing.
  • Alle betwistingen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Flyga, tenzij de Klant in de hoedanigheid van consument handelt, in welk geval de rechtbanken bevoegd over de woonplaats van de Klant uitsluitend bevoegd zijn.

Zomerdrukte

Beste klant,

Wegens de grote drukte zijn wij genoodzaakt andere termijnen te hanteren:

 • Het opmaken van een offerte +- 2 werkweken
 • Het opmeten van vliegenramen binnen een straal van 25 km +- 2 werkweken
 • Het opmeten van vliegenramen buiten een straal van 25 km: vanaf september
 • Levering en plaatsing van de vliegenramen: 4-6 werkweken na de opmeting

Wij zijn in verlof van 19/7 tot 12/8.

Dank voor jullie begrip